آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
/ 6 نظر / 64 بازدید
عليرضا

بیخود کرد که به ایران لشکر کشید ...

میرزا جواد آیت اللهی

احوال ملک بابا و پدربزرگ در وبلاگ پدربزرگ ! مرا لینک کنید ! و التماس دعا در این شب قدر

لیان

منم از این می ها که حافظ وَخورده وَخوام داری تو بندو بساطت؟

عمو رضا

ملک دارا مبارک باشد ...