نوید داد که عامست فیض رحـــــمت او

بجان پیر خـــــــــرابات و حق صحـبت او      ...       که نیست در ســـر من جز به خدمت او

بهــــشت اگر چه نه جای گناهکارانست      ...      بیــــــــار باده که مستهظرم به همت او

چراغ صاعقهء آن سحـــــــاب روشن باد      ...       که زد به خــــــــــرمن ما آتش محبت او

بر آستــانه‌‌‌‌ء میخـانه گر ســــــری بینی      ...       مـزن بپای که معــلوم نیست نیـــــت او

بیا که دوش بمستی سروش عالم غیب     ...       نوید داد که عامست فیض رحـــــمت او

مکن بچشم حقـــارت نگاه در من مست     ...       که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

نمی کنـــد دل من میل زهد و توبه ولی      ...       بنــــــام خواجه بکوشیـم و فرو دولت او

مدام خرقهء حافــظ به باده در گرو است

مگر زخــــــاک خرابات بود فطـــــــرت او

حافظ    

/ 3 نظر / 27 بازدید
زهرا

اشانتيون

قلی

اين کيه؟

زهرا

چقدر وقته اينجا نيومده بودم!....دم حافظ هم گرم ،